Mikko Laakso Tulosvastuu takaisin politiikkaan!

Sipilän hallitus kokoomusnuorten linjoilla

Kokoomusuorten tavoiteohjelmat ovat herättäneet usein vahvoja tunteita puolesta ja vastaan. Vuoden 2013 liittokokouksen yhteydessä media parjasi voimakkaasti kokoomusnuorten ohjelmapaperia, jonka pääpaino on julkisen talouden ja Suomen kilpailukyvyn pelastamisessa tiukoilla menosopeutuksilla. Tavoiteohjelman kirjauksia pidettiin julkisuudessa ”epärealistisina”, ”todellisuudesta irrallaan olevina” sekä ”mustavalkoisina”. Villeimmän kritiikin paperille kirjoitti Helsingin Sanomat, jonka tiedepalstan mukaan ”Emonsa siivellä elävät matosammakot ovat eläinkunnan Kokoomusnuoria”. (http://www.hs.fi/tiede/a1379060629466)

Kaiken tämän jälkeen on hienoa huomata, kuinka kokoomusnuorten esitykset on sittemin huomioitu kaikissa vastuullisissa puolueissa. Pääministeri Sipilän hallitus on ymmärtänyt menosopeutuksien, sääntelyn purkamisen ja terveen julkisen talouden merkityksen isänmaamme pelastamiseksi. Kokoomusnuoret ovat vaatineet tiukkaa talouskuria jo ainakin vuodesta 2008. Suomen hallitus on viimein tullut Kokoomusnuorten linjoille. Erityisesti talous- ja elinkeinopolitiikka sekä kuntapolitiikka ovat erittäin suurelta osin oikeilla linjoilla.

Alla listattuna Kokoomusnuorten osittain tai kokonaan läpi saamat tavoiteohjelmakirjaukset:

Tummennukset ovat tavoiteohjelmasta, alakohta on hallitusohjelman kirjaus.

Toteutuminen: *** = täysin, ** osittain, * = oikeaan suuntaan

 

Talouspolitiikka

 

Julkisen talouden alijäämää paikataan pääasiassa menoleikkauksin – ***

o   Kirjaus meni läpi täydellisesti: veroastetta ei nosteta yhdellekään tuloluokalle ja kokonaisveroaste pysyy maksimissaan entisellään. Sen sijaan hallitus sopeuttaa 10 miljardin edestä julkista taloutta pitkällä aikavälillä. Suoria leikkauksia tehdään 4 miljardia jo vaalikauden aikana. Tuloveron alennus rahoitetaan osittain lisäämällä kulutusveroja, kuten tupakkaveroa.

 

Valtion budjettien alijäämäisyydestä tulee luopua velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi – *

o   Valtion budjetin alijäämäisyys laskee, joten suunta on oikea.

 

Nykymuotoisesta kehitysavusta luovutaan – **

o   Määrärahoja leikataan 300 miljoonan euron edestä

 

Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pidättäydytään jatkossa – **

o   Hallitus vastustaa Suomen vastuiden kasvattamista eurokriisin hoidossa ja Euroopan Unionin verotusoikeutta

 

Perintöverotuksesta luovutaan kokonaan asteittain – *

o   Hallitus keventää perintöveroa 40 miljoonan euron edestä ja helpottaa sukupolven vaihdoksia yrityksissä

 

Vero-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon – **

o   ”Hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa.”

 

Työ- ja elinkeinopolitiikka

 

Työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava – *

o   Työehtosopimukset ovat jatkossakin yleissitovia, mutta paikallista sopimista edistetään tuntuvasti.

 

Työuria pidennetään systemaattisesti koulutusaikoja lyhentämällä ja eläkkeelle siirtymistä myöhentämällä. – **

o   Hallitus valmistelee eläkeuudistusta yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa. (Eläkeikää nostettiin hieman jo viime vaalikaudella, tavoiteohjelman kirjoittamisen jälkeen.) Koulutusajat lyhentyvät tuntuvasti: korkeakouluihin tulee kolmas lukukausi ja julkisen sektorin kelpoisuusvaatimuksia uudistetaan. Opintotuki kannustaa nopeampaan valmistumiseen.

 

Työttömyysturvan byrokratiaa on vähennettävä - ***

o   Hallitus suhtautuu kriittisesti kaikkiin passivoiviin tukimuotoihin ja on sitoutunut sääntelyn purkamiseen työllistymisen helpottamiseksi. ”Hallitus valmistelee 15.10.2015 mennessä vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa työttömyysturvan uudistuksen, sisältäen työn vastaanottovelvoitteen tiukentumisen sekä velvoitteen osallistua aktivointitoimenpiteisiin.”

 

Laittomien lakkojen järjestämisestä langetettavien sakkojen rinnalle säädetään sanktioksi myös vahingonkorvausvelvollisuus yritykselle aiheutetun tappio perusteella - **?

o   Iltalehdelle vuodettu ns. salainen lisätoimenpidelista sisältää mahdollisuuden lisätä tuntuvasti laittomien lakkojen sakkoja / korvausvelvollisuutta yritykselle. On silti epäselvää onko kirjaus todella aito vai uutisankka, sillä siitä ei ole kirjausta hallitusohjelmassa.

 

Oppisopimuskoulusta lisätään kehittämällä oppisopimuskoulutuksen kannusteita työnantajille. – ***

o   ”Lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Uudistetaan oppisopimuskoulutusta työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa keventämällä.”

 

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksamista tulee lyhentää 90 päivään – *

o   Ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta leikataan 200 miljoonaa euroa; kestoa lyhennettäneen, joskin aikataulusta ei yksimielisyyttä.

 

Kaupan keskittymistä puretaan ja ehkäistään vähentämällä turhaa sääntelyä, esimerkiksi vapauttamalla kauppojen aukioloaikoja säätelevä liikeaikalaki – ***

o   Kauppojen aukioloajat vapautetaan ja kilpailukyvyn kannalta haitallista byrokratiaa kevennetään kauttaaltaan.

 

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

 

Perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu voidaan yhdistää maakuntien tasolle, mutta vaativa erikoissairaanhoito keskitetään yliopistollisiin keskussairaaloihin. – *

o   Sotemalli on vielä monilta osin pöydällä, mutta jo tässä vaiheessa ns. maakuntamalli on todennäköisin vaihtoehto: toimintoja tullaan joka tapauksessa keskittämään. Valinnanvapauden lisääminen on hyvä asia.

 

Subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistetaan siinä tapauksessa, että toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona. – **

o   ”Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan puolipäiväiseksi silloin kun toinen vanhemmista hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella. Vastaava rajaus yksityisen hoidon tukeen.” 24 miljoonan euron säästöt

 

Julkisten terveyspalvelujen kohdalla maksullisten palveluiden osuutta on lisättävä. – ***

o   Hallitusohjelmassa sote-asiakasmaksuja korotetaan kaikkiaan 150 miljoonan edestä vuositasolla

 

Omaishoidontuen taso tulee olla jatkossakin sellainen, että omaishoitaminen kotona on mahdollista, ja omaishoitajien kunnosta tulee huolehtia mahdollistamalla heidän lakisääteiset vapaapäivänsä entistä paremmin. –  ***

o   Omaishoitoon budjetoidaan 75 miljoonaa euroa lisää vuositasolla, panostaen mm. vapaapäiviin.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskittämistä jatketaan, jotta palveluita voidaan tarjota entistä enemmän yhden luukun periaatteella. – ***

o   ”Määrätietoisella johtamismallilla on kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.”

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluja karsitaan tarjoamalla palveluita entistä enemmän verkossa – ***

o   Hallitus edistää digitalisaation hyödyntämistä sote-palveluissa

 

Työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen panostetaan tarjoamalla terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluita, ja nopeuttamalla esimerkiksi ammatilliseen tai lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsyä. – **

o   ”Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.”

 

Koulutuspolitiikka

 

Jokaisen on opiskeltava äidinkielensä lisäksi kahta vapaavalintaista vierasta kieltä – **

o   ”Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloitetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti.”

 

Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta. – **

o   Suomessa opiskelleiden kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä Suomeen edistetään ja suomen kielen osaamiseen panostetaan.

 

Korkeakoulujen koulutusvientiä tulee lisätä ja kehittää – ***

o   ”Hallituskauden tavoite: Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.”

 

EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille tulee määrätä lukukausimaksut ***

o   ”Otetaan käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ja kannustetaan valmistuneita jäämään Suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeudella.”

 

Alemmasta korkeakoulututkinnosta tulee tehdä korkeakoulujen perustutkinto ja alempi korkeakoulututkinto tulee asettaa pätevyysvaatimukseksi julkishallinnon viroissa, joissa ei tosiasiallisesti tarvita ylemmän korkeakoulututkinnon tasoista osaamista. – ***

o   Julkisen sektorin kelpoisuusvaatimuksia tarkastellaan hallitusohjelmassa

 

Kuntapolitiikka

                     

Kuntasektorin velkaantumisen taittaminen on aloitettava välittömästi – **

o   Hallitus karsii kuntien velvoitteita, lisää näiden autonomiaa ja karsii normitusta.

 

Kuntien lakisääteisiä tehtäviä karsittava määrällisesti – ***

o   Tämä toteutuu hallitusohjelmassa

 

Kuntien palvelurakenteita uudistettava palvelusetelein sekä palvelumaksuin - ***

o   Huomioitu täysimääräisesti hallitusohjelmassa

 

Kuntaliitosten yhteyteen säädetystä erityisestä viiden vuoden irtisanomisajasta luovutaan – ***

o   Tämä toteutui myös täysin

 

Kuntien perustuslaillista itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa jatkossakin & Vapaakuntakokeilu tulee viedä käytäntöön – ***

o   Vapaakuntakokeilu otetaan käyttöön. Hallitus lisää kuntien autonomiaa.

 

Ruotsin mallin mukainen palvelualoite on otettava käyttöön - **

o   Hallitusohjelma mahdollistaa palvelualoitteen kokeilun

 

Ulko- ja Eurooppapolitiikka

 

Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä kaikilla politiikan aloilla. – *

o   Hallitus: ”Euroopan unionin on keskityttävä olennaisimpiin kysymyksiin, eikä integraatiota ole tarpeen syventää”    

 

Pohjoismaista yhteistyötä lujitetaan entisestään, varsinkin puolustusasioissa. – **

o   Tämä laitettiin täytäntöön jo edellisen hallituksen ja puolustusministeri Haglundin toimesta

 

Unionin tulee keventää säädösviidakkoaan – **

o   Suomi on sitoutunut EU:n sisällä ajamaan kevyempää säätelyä normienpurkutalkoiden hengessä

 

Suomen tulee olla äänekkäästi mukana edistämässä kansainvälistä vapaakauppaa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, koska markkinatalous on Suomen lisäksi kaikkien muidenkin edun mukaista. - ***

o   ”Hallitus huolehtii taloudellisten ulkosuhteiden kehittämisestä sekä edistää kansainvälisessä yhteistyössä sääntöihin ja avoimuuteen perustuvaa vapaakauppaa ja maailmantaloutta. WTO:n toimivuuden vahvistaminen sekä vapaakaupan kehittäminen EU:n transatlanttisten ja aasialaisten kumppaneiden kanssa ovat tärkeimpiä tavoitteita.”

 

Oikeus- ja turvallisuuspolitiikka

 

Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsenyyttä on haettava välittömästi – *

o   Hallitus palautti Nato-option ohjelmaansa

 

Suomen puolustusvoimien tulevaisuus ja rahoitus on turvattava vuoden 2015 jälkeenkin. – **

o   Hallitus tekee 150 miljoonan euron vuositason budjettikorotuksen puolustusvoimille vaalikauden loppuun mennessä

 

Puolustuspolitiikassa tulee ottaa huomioon lähialueiden kehitys. Puolustusvoimat ovat muutakin kuin kriisinhallintaa varten – **

o   Venäjän voimapolitiikan paluu on huomioitu ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja maanpuolustuksellista valmiutta nostettu.

 

Kyberturvallisuutta edistetään lisäämällä tietoturvakoulutusta ja kehittämällä kyberpuolustusta – **

o   Hallituksen tilannekuvassa kyber-uhkiin varautuminen on yksi keskeisimmistä kirjauksista.

 

Terroristien koulutusleireille ja toimintaan osallistuminen on kiellettävä – ***

o   ”Osallistuminen YK:n tai EU:n terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan kriminalisoidaan.”

 

Väkivalta-, seksuaali- ja omaisuusrikoksista annettavien vankeustuomioiden vähimmäisrajoja on nostettava. Suomessa tuomitaan liikaa vankeusajan marginaalin minimin mukaan. – **

o   Hallitus aikoo tarkastella seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia korkeammiksi.

 

Energia- ja ympäristöpolitiikka

 

Suomen ja Euroopan unionin energiaomavaraisuutta tulee kehittää ja lisätä – **

o   Hallitus ajaa Suomen ja EU:n energiaomavaraisuuden lisäämistä

 

Kansalliset energiantuotannon tuet tulee asteittain poistaa ja mahdolliset tukitoimet kohdistaa investointien ja tuotekehitykseen – *

o   Hallitus leikkaa useita energiatukia

 

Kaavavalituksia tulee suitsia rajaamalla valitusoikeutta vain suunnitteluvaiheessa kirjallisen muistutuksen tehneille ja asettamalla valitusmaksu, joka palautetaan valituksen ollessa aiheellinen – *

o   Hallitus on sitoutunut sujuvoittamaan valitusprosesseja

 

Liikenne- ja viestintäpolitiikka

 

Autovero poistetaan kokonaan uusilta autoilta – **

o   Autoveroa leikataan 200 miljoonaa

 

Yleisradio pilkotaan osiin ja yksityistetään ja tärkeät julkisen palvelun toiminnot kuten hätätiedotteet ostetaan budjettivaroin – *

o   Hallitus on päättänyt uudelleenarvioida YLE:n roolia ja rahoitusta. Jonkinasteinen saneeraus lienee todennäköinen.

 

Viranomaisasiointi mahdollistetaan Internetissä kaikissa niissä asioissa, joissa fyysinen läsnäolo ei ole välttämätöntä - *

o   Hallitus edistää digitalisaation mahdollisuuksia palveluntarjoamisessa ja tukee ns. ”yhden luukun periaatetta”.

 


Lähteet: 

 

Lue lisää: mikkolaakso.com

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän SJPHKI kuva
Seppo-Juha Pietikäinen

Kokoomuksen ei tarvinnut muuttaa käsityksiään vaalien jälkeen mm. talouden tilannekuvasta ym., mitä todettiin jo ennen vaaleja.

Reino Jalas

Vanha usein todettu tosiasiahan on myös se, että kokoomusnuorten ohjelma on melkein 1:1:een sama kuin perussuomalaisen puolueen ohjelma.

  • Euroopan unionin liittovaltiokehitys on pysäytettävä kaikilla politiikan aloilla.
  • Euroopan unionin verotusoikeutta ei oteta käyttöön ja euromaiden tukemisesta pidättäydytään jatkossa.
  • Vero-, maahanmuutto- ja sosiaaliturvajärjestelmiä kehitetään siten, että ne kannustavat työperäiseen maahanmuuttoon.
  • Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. (“pakkoruotsi”)
  • Maahanmuuttajien kotouttamisessa tulee panostaa suomen kielen opetukseen ja luopua vaatimuksesta toteuttaa maahanmuuttajille oman uskonnon opetusta.

Kuka tahansa persujen nykyisistä kansanedustajista viihtyisi ja tuntisi olonsa hyvinkin kotoisaksi Kokoomusnuorten porukoissa.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

"Sipilän hallitus kokoomusnuorten linjoilla"

Se on kyllä huomattu. Taitaa olla kokoomuksen (ja varsinkin sen nuoriso-osaston) märän unen toteutuma tämä Sipilän hallitus – täysin vastoin äänestäjien tahtoa.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Karmea kirjoitus!

Kako on johtanut maan talouspolitiikkaa jo toistakymmentä vuotta lähes suvereenisti. Suunnilleen kaikki, mikä on voinut mennä pieleen, on mennyt pieleen. Ja nyt Kakon nuoret kertovat Sipilän olevan jatkamassa samaa linjaa johdonmukaisesti.

ÄÄÄÄÄKKK!!!!!

Jarmo Skog

Kumma sitten että tähän tarvittiin keskustavetoinen hallitus. Kokoomuksen johtama hallitus ja sitä ennen valtiovarainministeri kun tähän eivät pystyneet. Ehkä kokoomusnuorten paikka olisikin keskustanuorissa?

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Nythän hallitus ei ole Keskustan näköinen, vaan Sipilän näköinen. Sipilä on sen verran tuore kasvo, ettei häntä niinkään sido vanhakepulaiset tavat ja perinteet. Kyseessä on yksityisellä sektorilla menestynyt yrittäjä, joka ensisijaisesti soveltaa työelämässä oppimaansa politiikkaan. Taitaa olla niin, että Sipilä on kepulainen lähinnä siitä syystä, ettei maakunnista ponnisteta valtakunnan piikkipaikoille mistään muusta puolueesta. Puoluevalinta on siis taktikointia, ei ideologiaa.

Viime hallitusta puolestaan leimasi harvinaisen vasemmistolainen politiikka ottaen huomioon, että Kokoomus oli päähallituspuolueena. Se kertoo lähinnä Kataisen/Stubbin huonosta johtajuudesta, ja toisaalta yrityksestä pitää hallitus koossa hinnalla millä hyvänsä, mikä vaati huomattavia myönnytyksiä demareille.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström

Onhan se totta, että nykyinen hallitusohjelma ja kokoomusnuorten ohjelmapaperi ovat yksi ja sama lomake; edellinen on tosin hiukan himmeämpi niin kuin hiilikopioilla on tapana olla.

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Mahtavaa yhdenmukaisuutta. Nyt Suomi kyllä pelastuu, mutta mistä ja millaisena?

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

"Positiivisuutta ja tekemisen meninkiähän" on kuulutettu ainakin vuodesta 2011 alkaen. :D

Käyttäjän tapiomakelainen kuva
Tapio Mäkeläinen

Onko tämä sama kaveri joka kutsui työmarkkinajärjestöjä terroristeiksi. Vähän voisi miettiä. Kun noita älynväläyksiä lukee niin mietii omaa nuoruuttaan ja miten se kuva maailmasta vähitellen sitten.muuttui..olisi voinut pitää itsekin suuta pienemmällä. Maassa on muuten paljon yrittäjiä jotka suin surminkaan ei aio sopia paikallisesti liksoista.

Toimituksen poiminnat